ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩN

Η www. a-dna.com είναι προϊόν της εταιρείαςA-DNA , ΝεκταρίαΤζιώνα, krämerstr.14, 91207 Lauf, Germany

1. Γενικά / Πεδίο εφαρµογής 1-1 Η εταιρεία A-DNA (αναθέτει µέσω της ιστοσελίδας www.a-dna.com ανάλυσης-  DNA σε καταξιωµένα εργαστήρια µοριακής βιολογίας µε εµπειρία στο αντικείµενο. Για το σύνολο των παροχών που σχετίζονται µε αυτό το αντικείµενο ισχύουν αποκλειστικά οι παρακάτω γενικοί όροι συνεργασίας. Με την ανάθεση εντολής στην εταιρεία A-DNA αναγνωρίζεται η ισχύς των γενικών όρων συνεργασίας.

1-2 Συµφωνίες που αποκλίνουν από τους γενικούς όρους συναλλαγών ή άλλες συµπληρωµατικές συµφωνίες, κυρίως όροι συνεργασίας του εντολέα, συµπεριλαµβάνονται στο συµβόλαιο, µόνο εάν η A-DNA τις έχει επιβεβαιώσει και αναγνωρίσει εγγράφως. Η σιωπή της A-DNA δεν αποτελεί συναίνεση. Επιβεβαίωση του εντολέα για όρους που αποκλίνουν από τους παρακάτω γενικούς όρους συναλλαγών αντικρούεται µε το παρόν ρητά από την A-DNA.

1-3 Τροποποιήσεις των γενικών όρων συναλλαγών, από τη στιγµή που τίθενται σε ισχύ, συµπεριλαµβάνονται ως αναπόσπαστοι όροι στα συµβόλαια που συνάπτονται, εάν ο εντολέας αγνοήσει τη υπόδειξη που του έγινε και δεν ασκήσει εντός ενός µηνός από την ανακοίνωση της τροποποίησης το δικαίωµά του να την αντικρούσει.

2. Έγγραφη κατοχύρωση Όλες οι συµφωνίες κατοχυρώνονται εγγράφως. Προφορικές συµφωνίες δεν συνάπτονται.

3. Συµβόλαιο 3-1 Το συµβόλαιο ανάθεσης για τη διεξαγωγή ανάλυσηςDNA τίθεται σε ισχύ, µόλις το υπογεγραµµένο έντυπο εντολής συµπεριλαµβανοµένης και της σηµείωσης για δικαίωµα ακύρωσης της εντολής που πρέπει επίσης να φέρει υπογραφή του εντολέα περιέλθει στην A-DNA και / ή το δικό µας εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο. Σε περίπτωση που ο εντολέας υποδείξει εκ των υστέρων τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, τότε πρέπει να συνταχθεί νέο συµβόλαιο, το οποίο επιβαρύνει το λογαριασµό του εντολέα. Τυχόν τροποποιήσεις του συµβολαίου πρέπει να κατοχυρωθούν εγγράφως.

3-2 Αντικείµενο του συµβολαίου είναι η συγκεκριµένη παροχή που συµφωνήθηκε – διεξαγωγή τεστ και ανάλυση αποτελεσµάτων βάσει του συµβολαίου και όχι µία συγκεκριµένη επιτυχία ή ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα.

3-3 Ο εντολέας εχει δικαίωμα να ακυρώση το σύμβολαιο εντός δύο εβδομαδών εγγράφως.Το διάστημα αυτο ξεκινάει απο την ημέρα που θα λάβουμε το υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Σε περίπτωση μιας έγκυρης ακύρωσης υπολογίζεται  για τον εντολέα η  επιβάρυνση που εχει στο διάστημα αυτο προκύψη (τουλάχιστων το ποσο των 100€).

Τιµές / Όροι πληρωµής / ∆ιατήρηση κυριότητας

4-1 Οι πελάτες χρεώνονται βάσει των εκάστοτε τιµών που αναγράφονται στους εκάστοτε τιµοκαταλόγους της A-DNA και ισχύουν την περίοδο σύναψης του συµβολαίου.

4-2 Η προθεσµία πληρωµής των λογαριασµών είναι 14 ηµέρες από την αποστολή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής ισχύει ό,τι ορίζει ο νόµος.

4-3 Η A-DNA διατηρεί το δικαίωµα κυριότητας για το σύνολο των αναλύσεων που παρέχει και / ή το σύνολο των δειγµάτων µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των οικονοµικών της απαιτήσεων (πληρωµές) για το σύνολο των παροχών της κατά τη χρονική στιγµή παράδοσης των αποτελεσµάτων έναντι του εντολέα.

5. ∆ειγµατοληψία

5-1 Η δειγµατοληψία υπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του εντολέα. Σε περίπτωση που από το υλικό που συγκέντρωσε και έστειλε ο εντολέας δεν µπορεί να ληφθεί δείγµα DNA, τότε θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί το τεστ DNA. Η εντολή ουσιαστικά έχει εκτελεστεί ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Στην περίπτωση αυτή ο εντολέας µπορεί να στείλει νέο υλικό δείγµατος µε δική του επιβάρυνση. Η χρέωση για την επανάληψη του τεστ υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε τιµοκαταλόγου που ισχύει.

5-2 Για τραυµατισµούς ή εσφαλµένα αποτελέσµατα που προκύπτουν από ακατάλληλη δειγµατοληψία ο εντολοδόχος δεν φέρει καµία ευθύνη.

5-3 Ο εντολέας επιβεβαιώνει ότι τα δείγµατα που διέθεσε σε µας και στο εξουσιοδοτηµένο εργαστήριό µας έχουν περιέλθει νόµιµα στην κατοχή του. Ο εντολέας αποδεσµεύει τον εντολοδόχο από κάθε ευθύνη,

τυχόν απαιτήσεις και αξιώσεις αποζηµίωσης τρίτων εξαιτίας παράνοµης απόκτησης και χρησιµοποίησης του δείγµατος.

6. Μεταφορά και φύλαξη δειγµάτων 6-1 Ο εντολέας αναλαµβάνει τα έξοδα και το ρίσκο της µεταφοράς του δείγµατος. Το υλικό δείγµατος που έχει σταλεί περιέρχεται στην κυριότητα του εντολοδόχου. Αξίωση για επιστροφή δεν υφίσταται. Κατά την αποστολή του προς ανάλυση δείγµατος πρέπει να δοθεί προσοχή από τον εντολέα στη συσκευασία του υλικού – να είναι κατάλληλη και σύµφωνη µε τις οδηγίες της A-DNA

6-2 Ο εντολέας υποχρεούται να υποδείξει στην A-DNA όλους τους κινδύνους και τους ιδιαίτερους χειρισµούς που σχετίζονται µε το προς ανάλυση δείγµα, σε περίπτωση που µεταφέρει δείγµα ή υλικό µε επικίνδυνο περιεχόµενο. ∆ιαβεβαιώνει ότι το δείγµα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν απορρέει από αυτό κανενός είδους κίνδυνος. Ο εντολέας φέρει την ευθύνη για τυχόν βλάβες, τραυµατισµούς και ασθένειες που προκύπτουν για τους συνεργάτες της A-DNA   και / ή τους συνεργάτες του εξουσιοδοτηµένου εργαστηρίου της A-DNA ως αποτέλεσµα µη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεών του.

6-3 Σε περίπτωση που στο συµβόλαιο δεν γίνεται ειδική αναφορά στη φύλαξη των δειγµάτων, τότε αυτά φυλάσσονται για το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται από τη φύση τους και αξιολογούνται µε τη βοήθεια τεχνικών µέσων, το ανώτερο τρεις µήνες, ή, σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόµο διατήρησή τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, τότε τηρείται η σχετική διάταξη. Στη συνέχεια τα δείγµατα καταστρέφονται. Τα δείγµατα έχουν περιέλθει στην κατοχή του εντολοδόχου µε τη συγκατάθεση όλων των προσώπων, των οποίων τα δεδοµένα θα τύχουν επεξεργασίας.

7. Αποτελέσµατα 7-1 Ο εντολοδόχος υποχρεούται να ανακοινώσει στον εντολέα τα αποτελέσµατα εγγράφως. Η προφορική ανακοίνωση αποτελεσµάτων δεν είναι δεσµευτική. Τα αποτελέσματα οπως και ολα τα δεδομένα (στοιχία πελατών) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριάντα ετών.

7-2 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανακοινώνονται στον εντολέα µετά την κατάθεση του οφειλούµενου ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό της A-DNA.

8. Ευθύνη για πρόκληση βλάβης 8-1 Ο εντολοδόχος δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για βλάβες (κυρίως ως αποτέλεσµα διακύβευσης της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της υγείας, και προσβολής προσωπικών δικαιωµάτων ή κυριότητας), εάν αυτές (οι βλάβες) έχουν προκληθεί από ακατάλληλη και παράνοµη δειγµατοληψία. Για όλες τις υπόλοιπες πιθανές βλάβες ο εντολέας αναλαµβάνει την ευθύνη µόνο όταν πρόκειται για παραβάσεις εκ προθέσεως ή εξ αµελείας. Αυτός ο περιορισµός στην ανάληψη ευθυνών ισχύει και για το προσωπικό που συµµετέχει στη διαδικασία διεκπεραίωσης του τεστ.

8-2 Ο εντολοδόχος αναλαµβάνει έναντι του εντολέα την ευθύνη για όλες τις πιθανές βλάβες που προκλήθηκαν κατά την ανάθεση της εντολής εκ προθέσεως ή εξ αµελείας ή λόγω ελλείψεων συµπεριλαµβανοµένης και της εσφαλµένης ή ελλιπούς δήλωσης στοιχείων. Ωστόσο η αποζηµίωση σε αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται µόλις στο ύψος της συµφωνηθείσας αµοιβής της A-DNA ή του εξουσιοδοτηµένου εργαστηρίου για παραχθείσες υπηρεσίες.

9. Επανάληψη τεστ ή συµπληρωµατικές παροχές σε περίπτωση ελλείψεων 9-1 Η A-DNA και / ή το δικό µας εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο διεξάγει τα τεστ πατρότητας και την ανάλυση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τους ευρύτερα αναγνωρισµένους κανόνες τεχνικής (που ισχύουν την περίοδο ανάθεσης της εντολής) και µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια που αρµόζει στο αντικείµενο αυτό. Η A-DNA δεν αναλαµβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στην διεξαγωγή της όλης διαδικασίας – εφόσον είναι τεχνικά δυνατό – µε επανάληψη του τεστ χωρίς καµία επιβάρυνση του πελάτη.

9-2 Ο εντολέας έχει το δικαίωµα περικοπής ή ακύρωσης του συµβολαίου, µόνο εάν η επανάληψη του τεστ αποτύχει σύµφωνα µε την παρ. 9.1 ή δεν είναι εφικτή για άλλους λόγους.

9-3 Η αξίωση για επανάληψη της παροχής πρέπει να εκδηλωθεί και να κατοχυρωθεί εγγράφως αµέσως µετά τη διαπίστωση των ελλείψεων από τον εντολέα.

10. Επεξεργασία δεδοµένων εντολέα

Tο εξουσιοδoτηµένo εργαστήριο της A-DNA έχει το δικαίωµα, τηρώντας το νόµο προστασίας προσωπικών δεδοµένων, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά ή οικονοµικά δεδοµένα του εντολέα, είτε αυτά προέρχονται από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο. Τα υποκείµενα επεξεργασίας έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που τους αφορούν. Τα δεδοµένα δεν ανακοινώνονται σε τρίτους πλην των υποκειµένων του τέστ.

11. Τελικές διατάξεις

11-1 Εφόσον δεν γίνεται στο συµβόλαιο ειδική αναφορά, τότε ισχύει και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η επίσηµη έδρα της A-DNA ως τόπος διεξαγωγής των τεστ πατρότητας. Αποκλειστική δικαιοδοσία και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχουν τα δικαστήρια της πόλης της Νυρεμβέργης.

11-2 Η νοµική σχέση ανάµεσα στην A-DNA και στον εντολέα υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. Συµφωνείται η εφαρµογή του Γερµανικού δίκαιου.

11-3 Σε περίπτωση που κάποιοι από τους γενικούς όρους συναλλαγών εξ ολοκλήρου ή εν µέρει δεν έχουν ισχύ, τότε αναγνωρίζεται η ισχύς των γενικών όρων συνεργασίας κατά τα λοιπά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ανενεργοί όροι να αντικαθίστανται από άλλους που εξυπηρετούν όσο το δυνατόν καλύτερα το οικονοµικό περιεχόµενο της συµφωνίας διαφυλάσσοντας δεόντως τα συµφέροντα και των δύο συµβαλλοµένων µερών.